Delegation

The Official FIK (International Kendo Federation) Delegation for the EJC 2017 in Germany:

 

KUROGO Sensei KOJIRO Sensei TSURIGA Sensei
Genji KUROGO Koichi KOJIRO Toshiro TSURIGA
Jodo Hanshi 8. Dan Jodo Kyoshi 8. Dan Jodo Kyoshi 8. Dan